3825

مجوز موسسه تحقیقات خاک و آب
مجوز مؤسسه تحقیقات خاک و آب

(اطلاعات ازومایت در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور)
 

 

تأییدیه اداره استاندارد

 

Azomite® Micronized Natural Trace Minerals For Soil 0-0-0.2
 

AZOMITE® Granulated Natural Trace Minerals
 

Azomite® Feed Ingredient

 

AZOMITE® Ore – Certificate of Analysis