14009

مجوز موسسه تحقیقات خاک و آب
مجوز مؤسسه تحقیقات خاک و آب
(اطلاعات ازومایت در پایگاه جامع اطلاعات مواد کودی کشور)
 

تأییدیه ارگانیک بیوسان‌گواه

 

تأییدیه اداره استاندارد کشور

 

Azomite® Ultrafine Natural Trace Minerals for Soil 0-0-0.2

 

Azomite® Pelletized Natural Trace Minerals For Soil 0-0-0.2

 

Azomite® Field Grade Natural Trace Minerals For Soil 0-0-0.2

 

AZOMITE® Ore – Certificate of Analysis 
آنالیز عناصر در کود معدنی و ارگانیک ازومایت

 

Azomite® IFANCA Halal Product Certificate
مجوز حلال آمریکا (دام، طیور و آبزیان)