میزان مصرف مکمل ازومایت در درختان

مصرف ازومایت برای درختان مختلف

بررسی میزان مصرف و نحوه استفاده کود ارگانیک ازومایت (AZOMITE) برای درختان مختلف:
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درختان هسته دار (سیاه درختان) انار، سیب 

الف) نهال: 
میزان مصرف کود: ۲۵۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: … هم‌زمان با کاشت نهال
 
ب) یک ساله: 
میزان مصرف کود: ۲۵۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود… به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
 
ج) دو ساله: 
میزان مصرف کود: ۵۰۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: … به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
 
د) سه ساله: 
میزان مصرف کود: ۱۰۰۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۵۰۰ گرم به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
… ۵۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه 
 
هـ) چهار ساله و بالاتر:
میزان مصرف کود: ۱۵۰۰ گرم برای هردرخت 
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۵۰۰ گرم به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
… ۷۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه
… ۳۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از برداشت محصول
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درختان مرکبات 

۱لف) نهال مرکبات: 
میزان مصرف کود: ۲۵۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: … هم‌زمان با کاشت نهال
 
ب) درختان یک ساله مرکبات: 
میزان مصرف کود: ۲۵۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود… به صورت چال‌کود قبل از شکوفه دادن درخت
 
ج) درختان دو ساله مرکبات: 
میزان مصرف کود: ۵۰۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۲۵۰ گرم به صورت چال‌کود قبل از شکوفه دادن درخت 
… ۲۵۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه 
 
د) درختان سه ساله مرکبات: 
میزان مصرف کود: ۱۰۰۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۴۰۰ گرم به صورت چال‌کود قبل از شکوفه دادن درخت 
… ۳۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه 
… ۳۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از برداشت محصول 
 
هـ) درختان چهار ساله مرکبات:
میزان مصرف کود: ۱۵۰۰ گرم برای هردرخت 
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۶۰۰ گرم به صورت چال‌کود قبل از شکوفه دادن درخت 
… ۵۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه
… ۴۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از برداشت محصول
 
و) درختان پنج ساله مرکبات:
میزان مصرف کود: ۱۷۰۰ گرم برای هردرخت 
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۶۰۰ گرم به صورت چال‌کود قبل از شکوفه دادن درخت 
… ۶۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه
… ۵۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از برداشت محصول
 
ز) درختان شش ساله و بالاتر مرکبات:
میزان مصرف کود: ۲۰۰۰ گرم برای هردرخت 
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۷۰۰ گرم به صورت چال‌کود قبل از شکوفه دادن درخت 
… ۸۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از باز شدن شکوفه‌ها و تشکیل میوه اولیه
… ۵۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از برداشت محصول
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درختان پسته 

الف) درختان ۱ تا ۵ ساله پسته: 
میزان مصرف کود: ۲۵۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: …  به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
 
ب) درختان ۵ تا ۷ ساله پسته: 
میزان مصرف کود: ۳۵۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود… به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
 
ج) درختان ۷ تا ۱۰ ساله پسته
میزان مصرف کود: ۶۰۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۴۰۰ گرم به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
… ۲۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از ارزنی شدن خوشه و تشکیل میوه اولیه 
 
د) درختان ۱۰ ساله و بالاتر پسته
میزان مصرف کود: ۱۰۰۰ گرم برای هر درخت
نحوه و زمان مصرف کود: 
… ۶۰۰ گرم به صورت چال‌کود در اسفندماه قبل از بیدار شدن درخت
… ۴۰۰ گرم به صورت چال‌کود بعد از ارزنی شدن خوشه و تشکیل میوه اولیه  
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای نخل خرما 

الف) درختان نابالغ خرما: 
میزان مصرف کود: ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار
نحوه و زمان مصرف کود: …  به صورت چال‌کود در پاییز و زمستان
 
ب) درختان بالغ خرما: 
میزان مصرف کود: ۴۵۰ کیلوگرم در هر هکتار
نحوه و زمان مصرف کود
… ۷۰٪ به صورت چال‌کود در زمستان قبل از خوشه دادن درخت
… ۳۰٪ به صورت چال‌کود بعد از باز شدن خوشه‌ها و تشکیل میوه اولیه 
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درخت انگور 

الف) درخت مثمر انگور: 
میزان مصرف کود: ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار
… ۷۰٪ به صورت چال‌کود در زمستان قبل از بیدار شدن گیاه
… ۳۰٪ به صورت چال‌کود بعد از تشکیل خوشه‌ها و تولید میوه اولیه 
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درخت کیوی 

الف) درخت مثمر کیوی: 
میزان مصرف کود: ۱۸۰ کیلوگرم در هر هکتار
… به صورت چال‌کود در دوره استراحت گیاه
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درخت آووکادو 

الف) درخت مثمر آووکادو: 
میزان مصرف کود: ۸۰ کیلوگرم در هر هکتار
… به صورت چال‌کود در دوره استراحت گیاه
 
 

 مصرف کود ارگانیک ازومایت برای درخت موز 

الف) درخت موز جوان: 
میزان مصرف کود: ۲۵۰ کیلوگرم در هر هکتار
نحوه و زمان مصرف کود: … به صورت چال‌کود در دوره استراحت گیاه
 
ب) درخت موز بالغ: 
میزان مصرف کود: ۴۰۰ کیلوگرم در هر هکتار
نحوه و زمان مصرف کود… به صورت چال‌کود در دوره استراحت گیاه

منبع:  ازومایت


اِزومایت (®AZOMITE) | کود ارگانیک - کود کامل

نظرات


 
توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای ' ازومایت' نمی باشد.
 

نظر شما